2011. december 28., szerda

Testté lett (Jn 01:01-18)

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)

Ez volt az egyik dolog, amire rácsodálkozott. De ha ez így van, hogy minden változik, akkor káosznak kéne lenni. Milyen érdekes, hogy azért még sincs olyan nagy összevisszaság, nincs káosz. Ez volt a másik dolog, amire Herakleitosz rácsodálkozott. Azt a valamit, ami miatt nincs káosz, mindent átható értelemnek Logosznak nevezte. Innen van a logika szavunk.

2011. december 16., péntek

Misa egy melegszívű kisfiú

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett történetnek!)

Amíg beszéltünk, a gyerekek és a nevelők lélegzet visszafojtva hallgattak bennünket. Némelyikük a szék legszélére csúszott, nehogy egy szót is elmulasszon abból, amit mondunk.
Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk három kis darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászolt készíthettek. Kaptak egy kis sárga szalvétadarabot is, amit azután az útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek, és szalmaként a jászolba tették.

2011. december 3., szombat

Készítsétek az Úr útját! - Mk 01:01-08

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)
A Próféta meghirdeti az új korszakot, amikor az Isten nemcsak szól hozzánk, hanem, el is jön hozzánk, jön azon az úton, amelyet mi készítünk neki, és jön akkor is, ha nem talál utat a szívünkhöz, ha elutasításra talál, ő mindig velünk van, vére ontásáig velünk van, de az már nem biztos, hogy mi is vele vagyunk.

2011. november 4., péntek

Örökmécses (Mt 25:01-13)

Üdvtörténeti események
Emlékszünk az Úr ígéreteire: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Lk 11:9b-10 Ebben a példabeszédben a balga szüzek kérnek, de nem kapnak, keresnek, de nem találnak, zörgetnek, de nem nyitnak nekik ajtót. Az üdvtörténeti események hatással vannak a kinyilatkoztatott igazságok, érvényességére is. Krisztus keresztáldozata például a törvényt a rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Vö. Ef 2:15

2011. október 1., szombat

Egy hűséges asszony

Wormann Edit asszony híre elterjedt az egész angol birodalomban. Férje elhagyta gyermekeivel együtt. Nem rossz szándékkal tette ezt. Nem bírta tovább a munkanélküliséget és nem nézhette családja nélkülözését.
Áthajózott Amerikába, hogy ott szerencsét próbáljon, és aztán visszajöjjön szeretteiért.

Edit asszony tíz évig várta vissza a férjét. Se levél, se pénz, semmi nem érkezett tőle ez idő alatt. Kora reggeltől késő estig a varrógép mellett ült, hogy megszerezze gyermekei számára a mindennapit. Minden kérőt elutasított.

2011. szeptember 23., péntek

Mire jó nekem? Mt 21:28-32

Mire jó nekem
Legtöbb ember életének a vezérlő elve az a kérdés, hogy mire jó nekem? Ami semmire sem jó, az nem kell, ami ártalmunkra van, az ellen küzdünk. Bennünket a kellemes dolgok vonzanak, a kellemetlenek meg taszítanak. Bizony legtöbb ember élete az én, és az enyém fogalmaiba, mint legfelsőbb kategóriákba szerveződik. Ilyen embereket szólít meg az Isten. Megszólíthatóak vagyunk, ha úgy gondoljuk, hogy valamire jó nekünk az Isten. 

2011. szeptember 18., vasárnap

Egy hűséges férj igaz szeretete

Így hívják őket. Mindketten vidám, fiatal emberek, akiket gyengéd szerelem fűz össze. Boldogan állnak az Úr oltára elé, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak. Szinte paradicsomi boldogságban élnek néhány évig. Mivel gyermekük nem születhet, örökbe fogadnak egy kisbabát. Mindez 1945-ben történt.
Még ebben az évben fölfedeznek Nóra térdén egy gyanús foltot. A bőr ezen a helyen egyre vörösebb lett. Az orvos megvizsgálta. A vizsgálat során kiderül, hogy a beteg bőr sem a melegre, sem a szúrásra nem reagál.

2011. szeptember 2., péntek

Egyház (Mt 18:15-20)

Krisztus Misztériuma
Kezdetben csak az Isten volt, Isten volt a világ, a vég ehhez a kezdeti állapothoz hasonló: Isten lesz minden mindenben. Vö. Jn 1:1, 1Kor 15:28 A végső állapot elérése, a mindenség megváltoztatása, megváltása a mi Teremtőnk műve. Szent Pál apostol megvallja, hogy ezt az isteni műveletet Jézus Krisztus Atyja, a mi Mennyei Atyánk kinyilatkoztatta neki: „Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.” Ef 1:9-10 A világmindenség története, kezdete és vége: Krisztus Misztériuma, és mivel mindennel együtt; ebben a folyamatban mi is benne vagyunk; Krisztus titka egyúttal a mi misztériumunk is. Az Egyház, élő és éltető jele Krisztus Misztériumának.

2011. augusztus 29., hétfő

A hűség jutalma

Ilona egy nagyvállalat vezérigazgatójának asszisztense volt. Szüleitől keresztény nevelést kapott, de nem vette túl komolyan a hitét, amíg az élete egy lelkigyakorlat után nem vett egy nagy fordulatot. Ott és akkor elhatározta, hogy ezentúl Jézus Krisztus tanítása szerint él.
Az Úr Jézusban frissen felfedezett hit örömével ment oda egy napon a főnökéhez, és közölte vele, hogy a jövőben nem fogja leírni és továbbítani az üzleti életben általánosan elterjedt hazugságokat. Főnöke csodálkozva nézett az eddig olyan kiegyensúlyozott nőre, és így szólt:

2011. augusztus 19., péntek

Szent István király

Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29
„Az okos ember sziklára építette házát.”
Nyelvünkben a ház és a haza szó ugyanabból a tőből származik. Napjaink identitászavarral küszködő magyarjainak és talajt vesztett keresztényeinek ezért is közvetít igen-igen aktuális üzenetet Szent István ünnepén az Evangélium.
Aug. 20-a egyszerre egyházi és állami ünnep. Azok szemében, akik az Egyház és az állam teljes szétválasztásának hívei, ez bizonyára avult és rossz emlékeket idéző dolog. Bennünket, magyar keresztényeket azonban arra int, hogy aki maradandó közösséget akar létrehozni, az nem hagyhatja számításon kívül az Istent, sőt, igazából csak benne bízhat és őrá építhet.

2011. augusztus 7., vasárnap

Ismeretlen utakon (Mt 14:22-33)

Jézus jön hozzánk
A mai evangéliumban elsősorban nem az a meglepő, hogy Jézus a vízen jár, hanem az, hogy Péter, az ember jár a vízen. Jézus az örök Atya örök Fia; Isten, aki: „Maga feszítette ki az ég sátorát, és a tenger magas árját lába alá gyűrte.” Jób 9:8 Jób, Isten, szenvedő szolgája szinte megjövendöli azt; hogy Jézus, az Isten Fia tenger hullámain fog taposni. Ahol számunkra nincs út, ott az Istennek van útja. Éjjeli sötétségnek, viharnak és hullámverésnek nincs hatalma arra, hogy Isten előtt a hozzánk vezető utat elzárja.

2011. július 14., csütörtök

Ördög a templomban

Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, mikor az ördögöt a templomajtó közelében találta.
- Mit csinálsz te itt? - kérdezte meglepetéssel.
- Éppen úgy megyek a templomba, mint ti - felelte a sátán. - Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?
- És hogyan védelmezed magadat? - kérdezte erre a templombajáró.

2011. július 1., péntek

Kicsinyeknek - Mt 11:25-30

Nagyság
Mi emberek a bölcsességet és az okosságot nagyra becsüljük. Ősanyánk Éva, a bölcsesség kedvéért szakított a tudás tiltott fájáról. A mai napig, hogy versengenek egymással emberek, hogy tudásban, bölcsességben egymást megelőzzék. Emberi teljesítményeket dicsőít ma a világ. Nemcsak a sportolók, még Jézus apostolai is vetekedtek egymással a dicsőségért; a többiek fölé emelkedő nagyságért. Vö. Mk 9:33-37 Jézus még, halála előestéjén is azt hallja, hogy: „Vitatkozás támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik: A királyok uralkodnak a népeken, és akiknek hatalom van a kezükben, jótevőknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna.” Lk 22:24-26

2011. május 20., péntek

Az egység kinyilatkoztatása Jn 14:01-12

Jézus az utolsó vacsora termében halálára készül, mégsem magával van elfoglalva, tanítványait vigasztalja. Jézus, vigasztaló szavai értetlenségbe ütköznek. Az apostolok értetlenségüknek közbeszólásaikkal hangot is adnak. Jézus azt állítja, hogy ismerik az utat, ahova megy, és Tamás közbeszól; nem úgy van, azt sem tudjuk, hogy hova mész honnan, ismernénk az utat.
Jézus azt állítja, hogy ismerik az Atyát, de Fülöp közbeszól; nem úgy van, mutasd meg az Atyát és ez elég nekünk. Jézus kinyilatkoztatja: „Aki engem lát, az látja az Atyát is. Én az Atyában vagyok és az Atya énbennem.”

Amiért a szülők megőszülnek

Egy nagyvállalt vezetőjének fel kellett hívnia egyik alkalmazottját az egyik központi számítógép meghibásodása miatt. Felhívta az alkalmazott otthoni számát, a kagylót pedig egy gyerek vette fel suttogó hangon beleszólva: "Hello?" "Apukád otthon van?"- kérdezte.
"Igen,"- suttogta vékony hangon.
"Beszélhetnék vele?" A főnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta:
"Nem." Mivel egy felnőttel szeretett volna beszélni, a főnök azt
kérdezte:

2011. április 28., csütörtök

Istennél kevesebb nem lehet elég! Jn 20:19-31

Jézus egyetemes és meghatározott jelenléte
A mi Istenünk embereket szerető Isten, a mi Istenünk értünk emberekért cselekvő Isten! Jézus az Isten Fia Nagypénteken; nagy nyilvánosság előtt hal meg a kereszten. Jézus világot megváltó halála egyetemes érvényű - Jézus mindenkiért a vérét ontja -, ezzel szemben a mi feltámadt Üdvözítőnk; testi meghatározottságában csak azok számára jelenvaló, akik szeretik őt, akik szomorkodnak az ő elvesztésén, akikben az embereket szerető isteni szeretet visszhangra talál.

2011. április 15., péntek

Lábmosás Jn 13:01-15

Péter labilitása
Az evangélium írója, Szent János apostol ebben az evangéliumi szakaszban két apostolt nevesít: Az egyik Júdás apostol, ő a stabilitás, a következetesség megtestesítője. Júdáson még Jézus sem tudott változtatni: Jöhetett Jézus mehetett Jézus, bármit mondhatott tehetett Jézus; Júdás megmaradt sziklaszilárdan annak aki. A másik apostol Simon, akit Jézus nevezett el kősziklának, azaz Péternek. Ez a név, hogy Simon hajladozó nádszálat jelöl, és valóban Péterre nem a kősziklaság, inkább a hajladozó nád labilitása volt jellemző. A labilis Péter mozdítható volt, Jézus alakítani tudta, sziklaalapra tudta mozdítani. A következetlen Péterben tudott leginkább megmutatkozni Jézus következetessége.

2011. április 8., péntek

Egyet tudok

„Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.” Jn 09:41

Mi tudjuk!
Magyar „elvakult” szavunk, tömören fejezi ki azt az állapotot, amit Jézus az evangéliumban körülír, azt az állapotot, ami az embert fogva tartja, bűnössé teszi. Az elvakult ember meg van győződve arról, hogy kristálytisztán lát, miközben, a káprázat, ami elvakítja, eltakarja előle az igazi világosságot, azt a világosságot, amelyben észrevehetné Isten látogatását. Az elvakult embert Isten jelenléte zavarba ejti, Isten elől tudományához menekül és mivel maga sem biztos a tudásában, harsányan kiabálja: „Mi tudjuk!” Vö. Jn 09:24

2011. április 1., péntek

„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet”

1Az Úr így szólt Sámuelhez: "Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni, amikor elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább Izrael fölött? Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a fiai közül szemeltem ki királyt."… 6Amikor megérkeztek, s meglátta Eliábot, azt gondolta: "Nos, itt áll fölkentje az Úr előtt." 7Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: "Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet."

Dávid prófétai identifikációjának elbeszélése ez a történet. Dávid az ószövetség legkülönösebb alakja, akit a későbbi királyok messiási személyiségként emlegetnek, a  keresztény források szent Dávid királyként, a zsoltárok pedig szentként ismernek.

2011. március 25., péntek

KERESZTÚT

Azért jöttem, hogy itt legyek…! Jézusom, most, veled legyek!
Idehozott a bűnbánat, s a szeretet - mely megingatta
a hegyeket-, de megmozdítja-e szívemet?!

Ez ÚT, legyen önvizsgálat!...
Te, életedet adtad értem, ÉRTED Uram,
-én, mit teszek?!

Első állomás: Jézust halálra ítélik

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által, megváltottad a világot.

Építkezz okosan!

Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulnia. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során nem tölthetett családjával.
- Valahogy majd csak elleszek - mondta
A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, és arra kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat.

2011. március 20., vasárnap

Tanúja voltam a felebaráti szeretetnek

Az irodánk szegedi viszonylatban egy kissé forgalmas utcában található.
Az út szélén lehet parkolni, de leállósáv nincs. Ráadásul előttünk, az út bal oldalán, buszmegálló van.
Kolléganőm autóval jár dolgozni, itt parkol az iroda előtt az út jobb oldalán. Csütörtökön dél körül egy kisebb csattanást hallottunk, de az erős szél tombolásának tudtuk be.

2011. március 10., csütörtök

Egy köteg rőzse

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki négy fia. Négyfelé húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre jutni. Mindennapos volt a veszekedés köztük. Családi perpatvarukból mindig csak a szomszédok húztak hasznot. Így aztán egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Bolondnak tartották őket. Az apjuk látta, hogy mindennap valami vita van köztük, és egyre boldogtalanabb lett. 

2011. március 3., csütörtök

Találkozások (Mt 07:21-27)

Jézus ismerősei
Az álruhás Jézussal gyakran találkozunk. Amikor színről színre találkozni fogunk vele, biztosan fel fogjuk ismerni őt, de az már egyáltalán nem biztos, hogy ő is fel fog ismerni bennünket. Lehetséges, hogy kedves ismerősként fogad, de az is lehet, hogy idegenként tekint ránk és azt mondja nekünk: „nem ismertelek soha benneteket.” Jézussal találkozunk, amikor megnyitjuk szívünket tanítása előtt, amikor bizalmunk bizonyítékaként szavai szerint cselekszünk, és szolgáljuk őt embertestvéreinkben. Jézus kedves ismerőseivé, sőt rokonaivá válunk, ha hallgatunk rá, ha szavai szerint cselekszünk, ha sziklaalapra épülünk. Vö. Mk 3:31-35

2011. február 24., csütörtök

Én jól tudom, ki Ő

Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor fél 9 körül bejött egy bekötözött ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9 órakor van egy fontos találkozója. Kértem, hogy foglaljon helyet, tudván, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos. Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára. Idő közben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését, és megnézném, miről van szó. A seb nem tűnt olyan súlyosnak... az orvosra várva eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem.

2011. február 10., csütörtök

A bárány

A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között ő a leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon félt, hogy valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog megmenekülni.
Elmesélte bánatát a Teremtőnek.
Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte jóságosan a Teremtő.

2011. február 3., csütörtök

Jótettek (Mt 05:13-16)

Kozmikus Krisztus
Őskeresztény korból maradt fenn, az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódó szállóige: ”Tégy jót és örülj annak, ha nem derül ki az, hogy te vagy a tettes, mert így egyedül Istené lesz a dicsőség.” Mindig az Isten kezdi, ő az, aki teremtett világát magához vezeti, jótetteink csak jelzik az Istenhez vezető irányt. Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében így vall erről a titokról; Krisztus misztériumáról: „Isten a mi mennyei Atyánk tudtunkra adta akaratának titkát, azt az őbenne előre elhatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.” Vö. Ef 1:9-10.

2011. január 27., csütörtök

Légből kapott történet

Egy ötvenes fehér asszony egy fekete mellett ül. Láthatóan nagyon zaklatott, hívja a stewardesst.
A légikisasszony kérdezi: - Mi a probléma, asszonyom?
A fehér nő:- Talán nem látja? Egy fekete mellé ültetett engem. Nem bírom elviselni, hogy egy ilyen gusztustalan lény mellett kelljen ülnöm. Adjon nekem egy másik ülést! Kérem!

2011. január 20., csütörtök

Gondolkodjunk rajta!

A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:
Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre.
Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.

2011. január 14., péntek

Kismadár

Egy vadász megfogott egy kismadarat. A madárka azt mondta a vadásznak, hogy ha szabadon engedi, három felbecsülhetetlen értékű tanácsot ad neki. A vadász hosszan tépelődött, majd belement az alkuba.
A kismadár első tanácsa az volt, hogy ne ragaszkodjon a dolgokhoz, hagyja, hadd jöjjenek, hadd menjenek. A vadász úgy gondolta, ez jó tanács, és kiengedte a markából a madarat. A második tanács így szólt: bízzon abba, amit közvetlenül érez és tapasztal.

2011. január 7., péntek

Melyik vagyok ÉN? Melyik vagy Te? Melyik szeretnénk lenni?

Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát, mindig új probléma jelenik meg életében.
Édesapja szakács volt. Kézen fogta őt és elvitte a munkahelyére. Fogott három fazekat és vizet forralt bennük.

2011. január 1., szombat

Kedves Szeretteim!

Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol rám. Amint tudjátok, születésnapomra való emlékezés sok évvel ezelőtt kezdődött.
Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek értették, és hálásak voltak mindazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik a valódi jelentőségét az ünnepnek.

Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra!

"Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra!"

Ezzel a Weöres Sándor idézettel kívánok minden kedves olvasónak boldog 2011-es évet!

Kedves Laudetur Olvasó!

Az elmúlt héten megkérdeztük Önöket: miben lehetnénk még inkább a segítségükre, mi lenne a legnagyszerűbb, amit adni tudunk, és minek örülnének a legkevésbé.
Több százan töltötték ki kérdőívünket. Nagyon köszönjük mindenkinek a válaszokat. Ennyi hozzászólásból már eléggé világosan látjuk, mi is az, amit szeretnének tőlünk ebben az évben.